Näytteiden, tietojen ja tutkimustulosten hallinta

Näytteet ja annetut terveydentilaa ja elintapoja koskevat tiedot talletetaan koodattuna siten, että näyteputket eivät sisällä mitään informaatiota näytteen luovuttajasta, eikä luovuttajan selvittäminen ole mahdollista laboratorion tekniselle henkilökunnalle. Tutkijat voivat yhdistää kerättyjä näytteitä ja tietoja potilasasiakirjatietoihin sekä henkilörekisteriselosteessa kuvattuihin rekisteritietoihin ainoastaan nimettömin.

Biopankkilain mukaan biopankki voi luovuttaa tutkittavan tietoja niin ikään nimettömässä muodossa kansallisiin tai kansainvälisiin tutkimustietokantoihin Suomen lakien mukaisesti. Näytteiden talletuksessa ja säilytyksessä noudatetaan biopankkilakia, jossa erityisesti turvataan biopankkinäytteen antajien oikeudet.

Tietojen suojaamiseksi pääsy tutkimustietoja sisältäviin järjestelmiin vaatii käyttöoikeuden. Käyttöoikeudet järjestelmiin annetaan vain tutkimuksen johtoryhmän tai biopankin valtuuttamille henkilöille. Järjestelmien käytöstä tallentuu lokitieto, jonka avulla tietokantaa käyttäneet henkilöt voidaan tunnistaa. Tietojen syöttö ja käyttö tapahtuvat suojatussa yhteydessä.